Uuring: Eesti naistippjuhid panevad karjääriedu pigem hea õnne kui enda tööpanuse arvele

Eesti naistippjuhid panevad oma karjääriedu pigem heale õnnele ja väliste tegurite arvele ning alahindavad enda tegelikku tööpanust. (Foto: Dell Inc./Creative Commons)
Marju Himma
21.07.2016 9:02
Rubriik: Ühiskond

Eesti naistippjuhid panevad oma karjääriedu pigem heale õnnele ja väliste tegurite arvele ning alahindavad enda tegelikku tööpanust – see tuleb välja kevadel Tallinna tehnikaülikoolis kaitstud magistritööst. Ühtlasi tuleb selgelt välja, et Eestis mängib karjääri edenemises väga tugevat rolli sotsiaalne kapital ehk kes on su sõbrad ja tuttavad.

Need ja mitmed teised faktid tulevad ilmsiks Liisa Jõgi magistritööst, mille tarvis kogus ta empiirilist materjali tehes biograafilised narratiivintervjuud kaheksa Eesti naistippjuhiga. Intervjuusid analüüsis ta kasutades kombinatsiooni temaatilisest analüüsist ja põhistatud teooriast.

Uuringus osalenud naiste puhul torkab silma, et karjääriedu pannakse pigem n-ö hea õnne ehk väliste tegurite arvele ning alahindavad sealjuures asjaolu, et tegelikult on nad ka tõesti palju ja head tööd teinud.

Kui Liisa Jõgi küsis intervjueeritavate käest, mis on neile karjääriedu toonud, ütlesid naised, et pigem on keegi teine neid sellele kohale kutsunud või soovitanud. „Kui küsida, mis on sulle edu toonud, siis nad räägivad, et keegi teine aitas mind, sattusin siia, keegi pakkus. Aga sellest, kuidas nad reaalselt on tööd teinud, nad ei räägi. Nad räägivad, et neile on karjääri puhul oluline väljakutse, aga ei maini, et nad on selle karjääri nimel ikkagi tööd ka teinud,“ kirjeldas Jõgi.

Siit tuleb välja ka sotsiaalse kapitali mõju ehk sõprade ja tuttavate abi uute tööpakkumiste saamisel on märgatav nii Eestis kui mujal maailmas.

Tartu ülikooli juhtimise lektor Eneli Kindsiko on uurinud teadlas- ja ettevõtluskarjääri arenguid. Tema sõnul on Liisa Jõgi magistritöös tõstatatud küsimusi sarnaselt käsitlenud ka rahvusvahelised uuringud.

Sotsiaalse kapitali kohta käivat järeldust kommenteerides tõi Kindsiko välja, et juhiks küpsemise olulisust karjääritees rõhutatavad erinevad uuringud nii meeste kui naiste puhul. „Tulemus on ka igati loogiline, sest kui mõtleme juba juhi töö peale, siis väga olulised on siin kontaktid, suhtlus ning informatsiooni saamine ja jagamine.“

Liisa Jõgi töötab personalivaldkonnas ning ka tema töös tuleb ette, et teatud ametipositsioonidele tehakse sihtotsinguid. Seda osaliselt ka põhjusel, et oma ala tippspetsialist või -juht ei pruugi olla huvitatud kandideerimisest. Siis tuleb nendeni jõudmiseks just nimelt teha konkreetsete pädevuste ja oskustega inimestele pakkumine. „Ma ei näe siin väga suur süstemaatilist probleemi tööturu avatuse osas. Tippjuhid ja -spetsialistid on väga hinnatud ressurss igas riigis, kelleni jõudmiseks tulebki eraldi tööd teha.“

Liisa Jõgi tõi välja teisegi huvitava fakti: „Mis minu jaoks oli hästi huvitav, oli see, et kui küsida, miks ei ole teised naised, kes on soovinud, sellisele positsioonile jõudnud, siis teiste naiste ebaedu põhjuseks hindasid nad teisi naisi, aga enda edu põhjusteks olid välised tegurid.“

Tema sõnul on probleemiks oma priviligeerituse mitte nägemine. Need inimesed liiguvad ringkondades, kus liigubki tööpakkumisi ja nad arvavad, et ka teistele on need töökohad võrdväärselt avatud. Liisa Jõgi hinnangul saavad juhtival positsioonil olevad naised teisi aidata teadvustades, et kõikidel inimestel ei ole nii head ligipääsu sotsiaalsele kapitalile, ning aidates sellega kaasa probleemi lahendamisele.

Enesehinnang – naised alahindavad end

Liisa Jõgi kirjeldas, et kui mees analüüsib oma viimase aasta tööd, paneb ta endale hinde 5. Naine kipub end aga oluliselt madalamalt hindama.

Näiteks tõi Liisa Jõgi ühe intervjueeritava kirjeldatud olukorra, kus ta arenguvestlusel pidi hindama oma tööpanust ning mõtles kõigile nendele asjadele, mis tegemata jäid ning pani endale hindeks kolme või nelja.

„Siis juhtus ta nägema, kuidas meeskolleeg pani endale hinde 5 ja 5+. Tema jaoks oli see ahhaa-moment, kus ta sai aru, et samas on temagi hästi tööd teinud ja milleks siis tagasi hoida. Tol aastal pani ta enda töödele hindeks kõik viied. Selle järel saadeti ta väga kõrgetasemelisele koolitusele, edutati osakonna juhiks ja sealt saigi tema karjäär uue hoo sisse.“

Liisa Jõgi toob oma töös välja, et juhtimist peetakse Eestis, nagu ka muus maailmas, jätkuvalt meeste valdkonnaks, mistõttu on naised juhtide hulgas alaesindatud.

Naised tunnevad, et edu saavutamiseks on tarvis kohandada enda käitumist ja tööstiili meeste kollektiiviga. „Paljud naised rääkisid, et nad peavad mängima meeste reeglite järgi. Kuigi nad ise ei tunneta vahet, kas tegu on nais- või meesjuhiga, siis samas kirjeldasid nad, et organisatsiooni tulles on nad pidanud end kohandama meeste reeglitega,“ rääkis Jõgi.

Samas oli mitmel intervjueeritud naisel selja taga pikk tööstaaž ning on loomulik, et selle jooksul kohanetakse just selle organisatsiooni reeglite ja töövõtetega, tõi Jõgi välja.

Naisjuhtide nn mehelikku käitumist kommenteerides selgitas Eneli Kindsiko, et rahvusvahelistes uuringustes selgitatakse seda asjaoluga, kus naised väidetavalt eeldavad, et nad peavad käituma „mehelikult“, et neid meestest pikitud juhtkonnas tõsiselt võetaks.

Teine, ent eelnevaga haakuv ja uuringutes mainitud põhjus on see, millised on naiste arvamused nende suunaliste ootuste osas kui juhi roll vastu võetakse. „Siiski usun, et küsimus on oluliselt komplekssem ja ühest vastust siin anda ei saa,“ nentis Kindsiko.

Emaroll ja juhtimine

Mitu intervjueeritut oli pika töökogemusega. Sellest lähtuvalt uuris ERR Novaator, kuidas hinnatakse naistippjuhtide puhul nende varasemat kogemust. „Igal juhul hinnatakse kogemusega inimest rohkem kui ilma kogemuseta. Aga samas mängib rolli ka see, kas see kogemus on „õige“ ehk kas mees lasteaiakasvatajana – kas tema kogemus on õige – või naine tippjuhina, kas tema kogemus on õige. Kuivõrd on naise kogemus juhina õigustatud ja kas mina juhina arvan, et naine sobib siia,“ selgitas Jõgi.

Siin mängib siiski tugevalt rolli ka sotsiaalne ja kultuuriline kontekst. Eesti ühiskonnas nähakse naisel siiski olulisimana ema ja koduhoidja rolli ning karjäär saab sealjuures olla pigem lisaboonus, kirjeldas Jõgi.

Varasemate käsitluste järgi on tulnud välja, et nende naistippjuhtide puhul peetakse organisatsiooni poolelt silmas ka küsimust, kuidas ta saab tööle pühenduda, kui tal on lapsed ning kuidas mõjutab näiteks lapse haigestumine naise tööd.

Samas tuli nende naisjuhtide puhul selgelt välja emarolli olulisus. Nooremad intervjueeritud, kes olid olid olnud lastega ka vanemapuhkusel, tõid välja, et emapuhkusel olemine ei olnud nende jaoks mentaalselt piisavalt stimuleeriv ning päevad olid liiga rutiinsed. Näiteks ütles üks intervjueeritustest:

„Ma olin aasta aega ainult lapsega kodus. Kokkuvõttes ma tahtsin hullult tagasi minna, sest minu jaoks selline ainult kodune elu tundus täiesti väljakannatamatult igav. Iga päev täpselt üks ja sama ja mul jäi sellisest tundest puudu, et aga mina?“

Lisaks ilmneb intervjuudest, et laste saamine ja pereelu ei olnud nende kaheksa naise puhul tippjuhiks saamist mõjutanud.

Kõiki intervjueerituid ühendav joon oli pereelu puhul aga see, et neil naistel oli väga hea tugivõrgustik ehk lähedased – abikaasa või vanemad –, kes toetasid laste kasvatamist ning naise karjäärile pühendumist.

Eneli Kindsiko toob siinkohal välja, et selle fakti juures on oluline teada sügavamaid tagamaid. „Rahvusvahelised uuringud toovad välja et lapsed tõepoolest ei takista naistel karjääri edenemist, ent vaid siis kui naistel on tugev sotsiaalne tugivõrgustik. Teisisõnu, nad ei ole lapse eest hoolitsemisel üksi, vaid neid abistab elukaaslane, vanaemad ja vanaisad, jne.“ Ta märkis, et kaheksa intervjueeritu põhjal ei saa siin taas teha üldistusi konteksti arvestamata.

Naised ei planeeri karjääri

Uuringus osalenud naiste puhul tuli välja, et isegi kui karjääri palneeritakse, ei sõnastata seda. Osaliselt võib seda mõjutada ka Eesti kultuuriline kontekst, kus avalikult oma ambitsioonide sõnastamist ei peeta väärikaks. Intervjueeritud naised rääkisid, et nad ei planeerinud oma karjääri ja pigem on see kõik nendega lihtsalt juhtunud. Liisa Jõgi arvates paistab siit välja taas enda agentsuse alahindamine.

„Võib-olla nad leiavad, et ei ole sotsiaalselt aktsepteeritud öelda, et jah, ma olen roppu moodi tööd teinud, et jõuda sinna, kus ma olen. Või vähemalt ei ole soositud selle sõnastamine,“ arutles Jõgi.

Isegi turvalises intervjuukeskkonnas ei olnud neil naistel julgust enda tööpanust ja ambitsiooni esile tõsta. Samas tõi Jõgi välja, et päris juhuslikult tippjuhi kohale ei satuta, mis omakorda tähendab, et need naised on sellele positsioonile valitud ilmselt ikkagi oma tööpanuse, kogemuse ja oskuste tõttu.

Selles küsimuses oleks oluline tõsta ka juhtide teadlikkust: kui naistöötajalt küsida, kus sa näed ennast viie või kümne aasta pärast, siis ei ole kõigile naistele omane seda sõnastada. Aga see ei tähenda, et neil poleks seda ambitsiooni või nad ei teeks selle nimel tööd.

Naised tunnevad nagu 50ndatele lähenedes nende väärtus tööturul langeks. Foto: Dell.Inc/Creative Commons

Vana naistippjuht = väärtusetu

Tööst tuli välja, et 50ndates aastates naised tundsid nagu peaksid nad midagi kähku-kähku ette võtma, sest kohe jõutakse vanusesse, kus ollakse vana. Magistritöös viidatud uuringutest osast ilmneb, et erinevates riikides tehtud uuringud on vanuse osas kohati vasturääkivad. Kui Euroopas peetakse vanusega kaasnevat kogemust pigem tugevuseks, siis Eestis on vanus justkui karjääri takistav tegur. Intervjuudest tuleb välja, et naised tunnevad nagu 50ndatele lähenedes nende väärtus tööturul langeks.

Eneli Kindsiko rõhutab magistritööd kommenteerides, et see tugineb kaheksal intervjuul ning üle poole intervjueeritud naistest olid vanusevahemikus 41-60. Viimast tuleb kindlasti arvestada, kuna nende naiste tööelu ja karjäär sai suure tõenäosusega alguse veel nõukogude ajal ning kattis suuresti ka keerulise aastakümne taasiseseisvumise alguses.

„Kardan, et kui võrrelda seda, mis on kõige enam kujundanud praeguse 30ndate alguses oleva naisjuhi karjääriteed, võib see oluliselt erineda sellest, milline on olnud praeguste 50ndates olevate naisjuhtide karjääritee kui nemad 30 olid,“ siinkohal rõhutab ta, et ka siin on tulemuste tõlgendamisel kontekst määrava tähtsusega.

Mida teha, et naised oleksid juhtimises nähtavamad?

Liisa Jõgi toob oma magistritöös välja ka soovitused personalijuhtidele, et naistel oleks paremaid võimalusi jõuda juhtivatele positsioonidele. Üks soovitus on luua võimalused, kus ambitsioonikatel naistel oleks võimalik end organisatsiooni eesmärkide saavutamisel realiseerida.

Naisjuhtidel on pidevalt vaja väljakutseid, millega tegeleda, vastasel juhul võib neil hakata igav ja nad on altimad ettevõttest ära minema. Lapsega kodus olevaid naisi, kes on samas karjäärile orienteeritud, tuleks ka kodus olles ettevõtte tegemistesse kaasata, neile „tegevust pakkuda“.

Lisaks ei tasuks kõiki naisi käsitleda homogeense grupina, vaid näha erinevate isikute oskusi, teadmisi ja võimekust vastavalt inimesele. Samuti tuleb kasuks, kui teadvustatakse organisatsioonilisi ja kultuurilisi takistusi, mis nii meeste kui naiste karjääre mõjutavad.

Oluline on tõsta naisjuhtide enda seas teadlikust sellest, kuidas nende strateegiline vaikimine võib mõjutada teiste naiste karjääriedu ning et tegurid, mis on justkui iseeneslikult aidanud mõjutada nende karjääri, ei ole tegelikult kõigile ühiskonnagruppidele kättesaadavad.

Miks on IT-s vähe naisi? Üks põhjus võib olla selles, kuidas naisi ühiskonnas kujutatakse - harva kujutatakse neid näiteks IT-spetsialistidena. Foto: Euroopa Parlament/Creative Commons

(Nais)juht

Eneli Kindsiko sõnul on olukord aastatega järjest paremaks muutunud. Tema toob ühe olulise tõigana välja selle, kuidas naisjuhte kõnetatakse. Kindsiko osalusel valmis uuring, kus TÜ majandusteaduskond ja Skype Microsoft Eesti analüüsisid, miks on IT-s vähe naisi.

Sellest ilmnes, et naised, kes avalikus ruumis sõna võtavad kipuvad üsna sageli kohe külge saama nais-liite. See justkui omistab sõnavõtule spetsiifilise kallutatuse, kus sõna võtab naisjuht, avarii tegi naisjuht või televisioonis esines naispoliitik.

„Väga lihtsalt vastates ütleksin, et pilt hakkab muutuma siis kui paludes lastel või teismelistel juhi pilt joonistada, joonistaks vähemalt pooled neist ka naisjuhte,“ sedastas Kindsiko.

Liisa Jõgi magistritööd "Eesti naistippjuhtide karjääriteede kujunemine ja kogemused juhirollis" juhendasid Triin Roosalu ja Liina Randmann.


Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar
 • foto
  Nooruses õpitud mehisus teeb vanade meeste elu kibedaks
  24.10

  Vananedes jätkavad mehed nooruses omandatud maskuliinsusrolli täitmist. See aga raskendab kõrgema eaga kaasnevate hädadega toimetulekut.

 • foto
  Peeter Hõrak: kiire elu saab läbi terava taibuta
  22.10

  Elukäikude evolutsiooni teooria ehk elukäiguteooria on evolutsioonilise ökoloogia haru, mis seletab, kuidas ja miks just nii organismid oma käsutuses olevaid piiratud ressursse eri funktsioonide vahel jaotavad.

 • foto
  Külli Taro: suur transpordirevolutsioon on käes, aga Eesti veel ärkab
  21.10

  Just avalike teenuste arendamine uues isesõitvas maailmas võiks olla Eestile huvitav innovatsiooninišš. Esimestest arengutest isejuhtivate autode tehnoloogia loomisel ja katsetamisel oleme maha jäänud, kuid midagi pole kadunud. Eesti ongi olnud pigem nutikas tehnoloogia rakendaja, mitte arendaja, kirjutab Külli Taro oma arvamusloos.

 • foto
  Doktoritöö vaatles ersa kirjakeelt kui kultuurifenomeni
  19.10

  Täna kaitseb Tallinna ülikoolis doktoritööd Natalia Abrosimova, kes uuris ersa kirja- ja kirjanduskeeles toimunud protsesse alates XVIII sajandist kuni tänapäevani. Esimest korda ersa kirjakeele ajaloos vaatles doktoritöö seda kui kultuurifenomeni, kus kirjanduskeel ersa kultuuris toimib tähendusliku kogumina. 

 • foto
  Ukrainski: konkurents, stiimulid ja ratsionaalsus teaduse rahastamises
  19.10

  Eestis arutletakse nii teadlaste kui ka poliitikakujundajate hulgas vajaduse üle tõsta teaduse avalikku rahastamist ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Selle eesmärgiga on raske mitte nõustuda, kuid kas teaduse rahastamise juures on oluline ainult rahastuse maht või määrab teaduse tulemuslikkuse ühiskonna jaoks ka see, kuidas teadust rahastatakse?

 • foto
  Videoloengud aitavad kõnetada uut põlvkonda. Kuidas seda hästi teha?
  19.10

  Tartu ülikooli e-õppe päeva raames arutasid TÜ õppejõud teemal "Retsepte heaks videoloenguks".

 • foto
  Inauguratsiooniloeng teaduse rahastamisest
  18.10

  Tartu ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski pidas teisipäeval ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Konkurents, stiimulid ja ratsionaalsus teaduse rahastamises“.

 • foto
  Doktoritöö: eesti hoidjakeel sarnaneb prantsuse ja austria omale
  18.10

  Ninnutamine ehk hoidjakeel ehk keel, mida täiskasvanud kasutavad lastega kõnelemisel on kultuuriruumiti ja keeleti veidi erinev. Milline on see eesti keeles, sellele otsis vastust Tallinna ülikooli doktorant Helen Kõrgesaar, kes täna kaitseb doktoritööd.

 • foto
  Fotod ja video: Hispaanias avastati 14 000 aastat vanad koopamaalingud
  14.10

  Hispaania põhjaosas avastati 14 000 aastat vanad koopamaalingud, teatas kohalik omavalitsus neljapäeval.

 • foto
  Marju Himma: sinisest tossust teaduse tegemiseni
  14.10

  Teadusteatrist teaduse tegemiseni on pikk maa, mis peab samuti olema millegagi täidetud, soovitavalt mitte vaid sinise tossuga, mis teadusest sageli eksliku pildi maalib, leiab ERRi teadusportaali Novaator toimetaja Marju Himma.

 • foto
  100 sekundi video: miks on vaja religioonialast pädevust?
  14.10

  Globaliseerunud maailmas on kokkupuuted erinevate religioonidega vältimatud ning vältimatud on ka sellega kaasnevad konfliktid. Tartu ülikooli usuteaduskonna juures tegutsev religioonide kompetentsikeskus püüab probleeme ennetada ning pakkuda ühiskonnale abi religioonialaste küsimuste lahendamisel. Keskuse juhataja Roland Karo hinnangul muutub religioonialane pädevus lähiajal ka sekulaarses Eestis väga vajalikuks.

 • foto
  Terrakotasõdalaste loomisel võis olla mängus kreeklaste käsi
  13.10

  Hiina kuulsate terrakotasõdalate loomiseks võisid inspiratsiooni ja näpunäiteid pakkuda Vana-Kreeka skulptorid, viitab rahvusvahelise töörühma juurdlus. Tulemused vihjavad, et Vana-Hiina ja Euroopa vahel oli otsekontakt juba ammu enne Siiditee kokkuleppelist valmimist.

 • foto
  Kertu Saks: 900+ korda teaduse populariseerimist. Läheb juba liiale?
  13.10

  Sugugi mitte alati ei löö erinevad osapooled teaduse populariseerimises kaasa üksnes neil põhjustel, mida oleks ilus eeldada. See on projektipõhine maailm ja enamasti ei tehta tööd selle töö viljade saamiseks, vaid projekte tehakse projektide tegemise pärast, sellepärast, et nendeks saab raha, kirjutab Energia avastuskeskuse juht, peatselt Kultuurkapitali juhtima hakkav Kertu Saks oma arvamusloos.

 • foto
  Nobeli majanduspreemia pälvisid kokkuleppeteooria arendajad
  10.10

  Rootsi riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks välja antava majandusauhinnaga tunnustati sel aasta Oliver Harti ja Bengt Holmströmi kokkuleppeteooria arendamise eest.

 • foto
  Ühe minuti loeng: kust sai alguse Euroopa kultuur?
  10.10

  Kust sai alguse Euroopa kultuur? Esmapilgul tundub, et sellele küsimusele ei ole raske vastata – Euroopa kultuuri juured peituvad antiikkultuuris ja kristluses, märgib Jaan Lahe, Tallinna ülikooli teoloogiadoktor. Ent ükski kultuur ega religioon ei teki isolatsioonis, vaid vajab laiemat konteksti.

 • foto
  Uus ettevõtlusvärav vähendab barjääri ülikoolide ja ettevõtjate vahel
  07.10

   
  Eesti suurimale kõrgkoolide ja ettevõtete koostööfestivalile Tartusse kogunes enam kui 600 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja ülikooli esindaja, et leida ühiseid koostööpunkte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Esimest korda avalikult tutvustatud teaduse ja ettevõtluse koostööväravas ADAPTER nägid ettevõtjad potentsiaali ülikoolide ja ettevõtete vahelise suhtlus- ja koostööbarjääri ületamisel.

 • foto
  Eesti teadlased: unustamine ähvardab taimetarkuse säilimist
  06.10

  Suur osa inimkonnast toitub peamiselt kaheteistkümnest taimest, neist eelistatumad on kartul, nisu ja riis. Kuna sõltume valdavalt monokultuursetel põldudel kasvatatud toidust, võib järsu kliimamuutuse, mõne haiguse või kahjuri tõttu palju kergemini tekkida toiduikaldus.

 • foto
  Teadusvideo: Arheometallurg uurib rauaaja metallikunsti saladusi
  06.10

  Kus ja kuidas Eesti aladel rauaajal ehteid valmistati? Sellele küsimusele oskab kõige paremini vastata arheometallurg Ragnar Saage. Ta on Eestis esimene, kes paneb muidu vagurad ja vaiksed tiigli killud kõnelema.

 • foto
  TÜ ja justiitsministeerium: kvaliteetse õigusteaduse tagamiseks tuleb teha koostööd
  05.10

  Õigusteadusel on oluline koht Eesti õiguskorra arendamisel. Kuna Eesti riigi väiksuse juures on oluline leida koostöökohti, mis arengut edasi viivad, allkirjastasid Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ja justiitsminister Urmas Reinsalu koostööleppe õigushariduse ja õigusalase teadusliku uurimistöö edendamiseks.

 • foto
  Kristjan Port: inimsuhte asendamisest robotiga
  04.10

  Inimeselt inimesele suhtlemist on tänapäeva tehnoloogiaajastul lihtne asendada robotiga. Aga mida see ütleb inimese kui sotsiaalse ehk teise inimesega suhtleva loomuse kohta? Ja mis saab siis, kui inimsuhtlust asendav robot katki läheb?

 • foto
  Ülikooli arhitektuur ja Krause looming sai terviklikult kaante vahele
  04.10

  Tartu ülikoolis valmis mahukas uurimistöö, mis keskendub Tartu ülikooli arhitektuurile ja arhitekt Johann Wilhelm Krause loomingule. Äsja kaante vahele saanud Krause elutöö kataloogide neljas osa pani punkti 1996. aastal kavandama hakatud uurimistööle.

 • foto
  Galerii: Kuidas nad Tartusse ülikooli ehitasid?
  04.10

  Tartu ülikooli peahoone sammaste eest kõnnib igapäevaselt mööda linnakodanikke ja pildistavaid võõramaalasi, rääkimata tuhandetest tudengitest ühes õppejõududega. 19. sajandi alguses oli see aga vaid unistus.

 • foto
  Hinnalised orientaalkäsikirjad TÜ raamatukogus ootavad uurijaid
  01.10

  Tartu ülikooli kunstimuuseumis avatud näitus “Teekond Hommikumaale” tutvustab Eesti ühe esimese orientalisti Otto Friedrich von Richteri reisi Egiptusesse, Lähis-Itta ning Väike-Aasia rannikule. Näitusel on eksponeeritud ka mõned Richteri pärandina Tartu ülikooli jõudnud ja enim teadlaste tähelepanu pälvinud idamaised käsikirjad, mis annab põhjuse kirjutada Tartu Ülikooli väiksest, kuid rahvusvaheliselt sugugi mitte tähtsusetust orientaalkäsikirjade kogust.

 • foto
  Graafikud: kalduvus surmavale vägivallale on inimestel veres  
  29.09

  Nüüdisinimesed tapsid eelajaloolisel oma suguvendi enam kui kuus korda sagedamini kui imetajad keskmiselt, viitab tuhandeid liike hõlmanud suuruuring. Võrreldes teiste primaatidega pole näitaja aga sugugi harukordne, leiab uurimuse juhtivautor ja Granada ülikooli evolutsioonibioloog Jose Maria Gomez.

 • foto
  Inimene on vägivaldsuse pärinud oma eellastelt
  29.09

  Miks on inimesed üksteise suhtes nii vägivaldsed? Miks tapavad inimesed oma liigikaaslasi? Teadlased ja filosoofid on selle üle sadu aastaid pead murdnud. Näiteks Thomas Hobbes arvas, et vägivaldsus on inimese loomulik seisund, Jean-Jacques Rousseau aga, et vägivaldseks võib inimese vormida teda ümbritsev keskkond.

 • foto
  Volli Kalm: kas sõnum ununeb aastaga?
  28.09

  Aasta tagasi suvel ilmus vabariigi Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) raport teadus- ja kõrgharidusasutuste reformi vajadusest.

 • foto
  Deliktiõiguse professor rääkis inauguratsiooniloengul mittevaralise kahju hüvitamisest
  27.09

  Eesti õiguse järgi ei kuulu sugugi igasugune valu ja kannatus rahalisele kompenseerimisele. Nii tõdes Tartu ülikooli deliktiõiguse professor Janno Lahe, kes pidas sel teemal ülikooli aulas inauguratsiooniloengu "Mittevaralise kahju hüvitamise alused ja ulatus“.

 • foto
  Lugeja küsib: kas õige on kirjutada teadlaste öö või Teadlaste Öö?
  26.09

  Eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik soovitab kasutada väiketähelist kirjaviisi.

 • foto
  Video: loeng ja arutelu "Keeristorm araabiamaailmas"
  21.09

  ERR Novaatori vahendusel oli kolmapäeval võimalik osa saada Tartu ülikooli araabia keele külalisõppejõu Faruk Abu Chakra avalikust loengust ja diskussioonist teemal "Keeristorm araabiamaailmas". Diskussiooni modereerisid Peeter Espak ja Art Johanson.

 • foto
  Inimkond pärineb kahest erinevast Aafrika väljarändest  
  21.09

  Eesti teadlaste juhtimisel avaldati täna maailma ühes prestiižikamas teadusajakirjas Nature uuring, mis näitab, et tänapäeva inimkond on pärit kahest erinevast Aafrika-väljarändest. Uurimisrühma sõnul on meil nüüd täiesti uus kvalitatiivne arusaam sellest, milline on inimeste evolutsiooniline ajalugu.